Sakramenty Święte

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

  1. Dziecko mogą zgłosić do chrztu wyłącznie jego rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy sprawują nad nim całodobową opiekę.
  2. Dziecko może zostać ochrzczone wyłącznie na prośbę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej opiekunów (matka lub ojciec, ewentualnie inny opiekun prawny, który całodobowo opiekuje się dzieckiem).
  3. Osoba, która prosi o chrzest dziecka musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, bowiem podczas liturgii chrztu złoży w jego imieniu wyznanie wiary i przyjmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie je w wierze.
  4. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.
  5. Przy zgłoszeniu rodzice przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: swoje dowody osobiste, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  6. Rodzice podają dane osobowe chrzestnych: Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny (data zawarcia sakramentu małżeństwa, nazwa miejscowości oraz wezwanie parafii w których ten sakrament był zawierany).
  7. Chrzestnym może być wyłącznie wierzący i praktykujący katolik, który przyjął sakrament bierzmowania. 

 


SAKRAMENT BIERZMOWANIA
w terminie ustalonym przez księdza arcybiskupa

 


SAKRAMENT EUCHARYSTII
porządek liturgii podany w zakładce Msze Święte 

 


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

 


SAKRAMENT CHORYCH

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)