Witamy na stronie internetowej
Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jacka
w Katowicach - Ochojcu

 

 1
ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ
W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH
Wstęp
Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych i całego społeczeństwa, bazując na wcześniejszych dokumentach KEP oraz zarządzeniach Metropolity Katowickiego, przekazuję duchownym diecezjalnym i zakonnym posługującym w archidiecezji katowickiej wskazania, zobowiązując do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.
I. Dyspensa
Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.
Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych. Poza celebracjami kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę.
Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).
Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą do Matki Bożej Piekarskiej, Lekarki. Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej archidiecezji. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów naszych kościołów o godz. 20.15.
2
II. Sakrament pokuty i pojednania
1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie
niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania,
a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności
wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany
wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się
jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który
wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub
żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie
grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi
sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.
Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym przedstawionych
możliwości dróg pojednania (vide załącznik nr 1; proszę o umieszczenie go na
internetowej stronie parafialnej; ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.).
2. W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania
z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych,
wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie,
telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka
parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki
ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika.
3. Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej
(np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła
na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują
spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.
III. Komunia święta
1. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie
wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.),
że okres, w którym obowiązuje to przykazanie obejmuje czas od Środy Popielcowej
do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu za zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych
do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.
IV. Wielki Tydzień/Triduum Paschalne
1. Porządek/organizację Liturgii Wielkiego Tygodnia reguluje dekret Kongregacji
do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19.03.2020 r.
2. Niedziela Palmowa (vide p. I niniejszego zarządzenia).
3. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane (Wielki
Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna). Obowiązkowy jest udział w Mszy św.
3
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, jednak także w tym dniu obowiązują
ogłoszone ograniczenia prawne i aktualna jest udzielona dyspensa.
4. W Wielkim Tygodniu zalecam utrzymanie tradycyjnych godzin zaplanowanych
w parafii celebracji, choć będą sprawowane bez obecności wiernych. Należy
powiadomić parafian o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się duchowo
w modlitwę w swoich domach.
Wielki Czwartek
1. Msza Krzyżma św. przeniesiona jest na inny termin. Korzystamy nadal z Oleju
Chorych pobłogosławionego przed rokiem w Wielki Czwartek.
Wielki Piątek
1. Zachęcam duchowieństwo do odmawiania Ciemnej Jutrzni w kapłańskich
wspólnotach na probostwie lub w kościele.
2. W Liturgii Męki Pańskiej do modlitwy powszechnej dołączamy intencję specjalną
(vide załącznik nr 2).
3. Nie urządzamy Bożego Grobu i adoracji Krzyża. Zachęcamy wiernych do adoracji
Krzyża w swoich mieszkaniach.
Wielka Sobota
1. Nie ma tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Zamiast tego
proponujemy wiernym obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem
wielkanocnym (vide załącznik nr 3). Proszę o umieszczenie go na internetowej stronie
parafialnej; ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.
Wigilia Paschalna/Wielkanoc
1. Zachowujemy przepisy liturgiczne dotyczące czasu celebracji Wigilii
Paschalnej, chociaż będziemy ją sprawować bez obecności wiernych.
2. Na początku Wigilii Paschalnej i przy obrzędzie światła należy pominąć
rozpalanie ogniska i procesję. W praktyce więc liturgię rozpoczynamy w prezbiterium,
gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego
(Exsultet). Potem następuje liturgia Słowa. W czasie liturgii chrzcielnej należy tylko
odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55), nie stosując
pokropienia. Potem następuje liturgia eucharystyczna. Nie ma procesji rezurekcyjnej.
V. Koncelebra
W tym czasie należy pozostawić przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego
i puryfikację głównemu celebransowi. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez
zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską i puryfikuje naczynia
liturgiczne.
4
VI. Uroczystość Pierwszej Komunii św.
1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi
i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci
mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii
(w tym pierwszych spowiedzi).
2. Po Wielkanocy:
a. wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół,
należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
b. wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie
odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom
w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć
indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.
3. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym
(zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków
ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.
4. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka
w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami
uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.
5. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym,
to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się
w ich opinie.
VII. Pogrzeb
W dniu pogrzebu można celebrować Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała
zmarłego (ew. urny). Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie
z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób.
UWAGA!
Przedstawiony dokument należy umieścić w gablotkach oraz na stronie
internetowej parafii (startowa/powitalna). Powyższe wskazania mogą ulec
modyfikacji.
Zakończenie
Sługa Boży ks. Jan Franciszek Macha 2 kwietnia 1942 r. napisał w mysłowickim
więzieniu, mieszczącym się niedaleko kościoła: „Dzisiaj w Wielki Czwartek otrzymałem
zezwolenie do pisania. Jestem chwała Bogu zdrowy. Jest mi bardzo ciężko, że nie mogę brać
udziału w tych pięknych ceremoniach Wielkiego Tygodnia. Jest mi bardzo smutno jak słyszę
jak dzwony kościelne dzwonią. Jestem w ten czas w myślach tam przy ołtarzu, który jest
około 200 m oddalony od mojej celi. Czas postu już za nami. Następnie zaśpiewamy
5
to wesołe «Alleluja». Niestety, ja nie mogę z wami śpiewać, ale wychwalam Boga na ten
sposób, który jest tutaj możliwy i proszę Wszechmocnego, żeby Was kochani Rodzice
pocieszył. (…)”.
Drodzy Bracia!
W tym szczególnym czasie próby naszej wiary i pasterskiej miłości, zapewniam
o mojej bliskości i modlitwie. Jestem – podobnie jak Biskupi Pomocniczy – do waszej
dyspozycji. Wspólnie wychwalajmy Boga na ten sposób, który jest możliwy, radując się
otwartymi kościołami, sprawowaniem posługi sakramentalnej, nowymi możliwościami
ewangelizacji, katechizacji i duszpasterstwa oraz budowania wspólnoty Kościoła.
Na koniec zwracam się do was ponownie słowami prośby wypowiadanej w czasie
liturgii Mszy Krzyżma św.: „Módlcie się także za mnie, abym wiernie wypełniał urząd
apostolski, który został mnie niegodnemu powierzony i wśród was był żywym wizerunkiem
Chrystusa-Kapłana, Dobrego Pasterza, Nauczyciela i sługi wszystkich”. Polecam Was i Waszą
posługę Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi i z serca Wam błogosławię.
Katowice, 25 marca 2020 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
VA I – 22/20
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki

Liturgia


2020-03-29, Niedziela, Rok A, II, Piąta Niedziela Wielkiego Postu
Ez 37, 12-14
Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 7bc)
Rz 8, 8-11
J 11, 25a. 26
J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45
2020-03-30, Poniedziałek, Rok A, II
Dn 13, 41c-62
Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 4ab)
Por. Ez 33, 11
J 8, 1-11
J 8, 12-20
2020-03-31, Wtorek, Rok A, II
Lb 21, 4-9
Ps 102 (101), 2-3a i 3cd. 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 2)
Aklamacja
J 8, 21-30

Wydarzenia

 

ZAPROSZENIE

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

PARAFII ŚW JACKA W KATOWICACH - OCHOJCU

KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM www.ochojec.wiara.org.pl


LinkiZapamiętaj mnie (90 dni)