Zespół charytatywny

 

To grupa ludzi, szczególnie żywo mających w pamięci słowa Chrystusa: „...wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych – mnieście uczynili”. Pragną oni żyć zgodnie z dewizą św. Jakuba Apostoła, który upominał: „...wiara bez uczynków martwa jest”.
Tak więc ich gorącej modlitwie w intencji parafian - szczególnie tych żyjących w niedostatku lub dotkniętych przez najróżniejsze życiowe biedy - towarzyszy czynna troska o pomoc materialną wszystkim potrzebującym. Angażują się oni w zbiórki pieniędzy i darów materialnych, dla dzieci i dorosłych zmagających się z trudną sytuacją życiową tak w naszej parafii, jak i w całej diecezji. Niektóre akcje przez nich wspierane, wykraczają poza obręb naszego regionu, jak: pomoc dzieciom szczególnie uzdolnionym, a pochodzącym z rodzin dotkniętych brakiem środków na ich kształcenie, zbiórki materiałów pierwszej potrzeby i datków pieniężnych dla ofiar klęsk żywiołowych itd.

Opiekun: ks. Dariusz Antoniewicz
Odpowiedzialna: Maria Gierlotka

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)